You are here:

Eiropas Savienības Tiesu iestāžu sadarbības struktūrvienība

Kas ir Eurojust?

Eurojust ir 2002. gadā izveidota Eiropas Savienības aģentūra, kas stimulē un uzlabo smagu starptautisku un organizētu noziegumu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas koordināciju starp kompetentajām Eiropas Savienības dalībvalstu tiesas iestādēm.

Kādi ir Eurojust uzdevumi?

Kad jāizmeklē noziegums, kas saistīts ar vismaz divām dalībvalstīm, un jāierosina lieta, Eurojust stimulē un uzlabo sadarbību starp šo valstu varas iestādēm, ņemot vērā visas prasības nāk no dalībvalstu kompetentajām iestādēm un visu informāciju, kas saņemta no struktūrām, kuru kompetenci šajā jomā paredz saskaņā ar pamatlīgumiem pieņemti noteikumi, proti, no Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla, Eiropas Policijas biroja un Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai).

Eurojust uzdevums ir arī uzlabot sadarbību starp kompetentajām iestādēm, it sevišķi atvieglojot starptautiskās savstarpējās tiesiskās palīdzības sniegšanu un Eiropas apcietināšanas orderu izpildi.

Eurojust arī atbalsta kompetentās iestādes centienos uzlabot izmeklēšanas un kriminālvajāšanas efektivitāti.

Eurojust var palīdzēt tādu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, kuri skar Eiropas Kopienas finansiālās intereses un kādu dalībvalsti un trešo valsti vai dalībvalsti un Komisiju.

Eurojust paaugstina dalībvalstu iestādēs norisošas izmeklēšanas un kriminālvajāšanas efektivitāti smagu pārrobežu un organizētu noziegumu gadījumos (piemēram, terorisms, tirdzniecība ar cilvēkiem, narkotiku tirdzniecība, krāpšana un naudas atmazgāšana), lai noziedzniekus ātri un efektīvi nodotu tiesai.

Kā Eurojust darbojas?

Eurojust uzdevumus pilda dalībvalstu izvirzīti locekļi jeb kolēģija.

Eurojust ir pilnvarots aicināt kompetentās valsts iestādes
- veikt izmeklēšanu vai celt apsūdzību noteiktās darbībās,
- atzīt, ka kāda no tām ir labāk sagatavota, lai uzņemtos konkrētu darbību izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu,
- koordinēt kompetento iestāžu darbu,
- izveidot vienotu izmeklēšanas grupu,
- sniegt visu informāciju, kas Eurojust jāzina, lai tas varētu veikt savus uzdevumus.

Eurojust nodrošina informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un palīdz tām īstenot vislabāko iespējamo koordināciju un sadarbību. Eurojust sadarbojas arī ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu, Eiropolu un Biroju krāpšanas apkarošanai. Eurojust sniedz atbalstu loģistikas jomā un var organizēt un koordinēt dažādo valstu tiesas iestāžu un policijas iestāžu koordinācijas sanāksmes, lai palīdzētu atrisināt juridiskus un praktiskus jautājumus.

Kas ietilpst Eurojust?

Eurojust strādā 28 valstu locekļi, pa vienam no katras ES dalībvalsts. Valstu locekļus apstiprina saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību sistēmu, un tie ir pastāvīgi kolēģijas locekļi ar mītnesvietu Hāgā. Valstu locekļi ir pieredzējuši vecākie prokurori, tiesneši vai tikpat kompetenti policijas ierēdņi. Dažu valstu locekļiem palīdz arī vietnieki, palīgi vai valsts eksperti.

Eurojust kolēģija par savu priekšsēdētāju ievēlēja Portugāles valsts locekli Hosē Luisu Lopesu da Motu. Par priekšsēdētāja vietniekiem ievēlēja Beļģijas valsts locekli Mišelu Koninksu un Igaunijas valsts locekli Raivo Seppu.

Valstu locekļus un kolēģiju atbalsta administrācija, ko vada administratīvais direktors. Administrācijai ir šādas struktūrvienības un dienesti: budžeta un finanšu nodaļa, kolēģijas sekretariāts, datu aizsardzības uzraudzītājs, personāldaļa, informācijas pārvaldības nodaļa, juridiskais dienests, preses un sabiedrisko attiecību nodaļa, drošības dienests, tehniskā nodaļa un vispārējo pakalpojumu un pasākumu nodaļa.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sekretariāts atrodas Eurojust administratīvajā ēkā un darbojas kā atsevišķa un neatkarīga struktūrvienība.

Eurojust izveidoja ar Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem ( OV L 63, 06.03.2002.).

Dibināta:  2002

Vadība:
Priekšsēdētāja
Michèle Coninsx,
Administratīvā direktora
Klaus Rackwitz

Eiropas Savienības Tiesu iestāžu sadarbības struktūrvienība

Kontaktinformācija

Adrese

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Ta-lr
+31 70 412 50 00
Fakss
+31 70 412 50 05
Saites