You are here:

Europos teisinio bendradarbiavimo institucija

Kas yra Eurojustas?

Eurojustas – tai Europos Sąjungos organas, įkurtas 2002 m. siekiant skatinti ir gerinti Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų teisminių institucijų vykdomų ikiteisminių tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo koordinavimą sunkaus tarptautinio ir organizuoto nusikalstamumo srityje.

Eurojusto tikslai

Eurojusto tikslas – skatinti ir gerinti nacionalinių institucijų veiklos koordinavimą, kai ikiteisminiame tyrime ir baudžiamajame persekiojime dalyvauja ne mažiau kaip dvi valstybės narės, atsižvelgiant į visus tam tikros valstybės narės kompetentingos institucijos pateiktus prašymus ir pagal Sutarčių nuostatas veikiančių kompetentingų įstaigų (Europos teisminio tinklo, Europolo ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) pateiktą informaciją.

Kitas Eurojusto tikslas – gerinti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą visų pirma padedant teikti tarptautinę savitarpio teisinę pagalbą ir vykdyti Europos arešto orderius.

Eurojustas taip pat teikia paramą kompetentingoms institucijoms, kad jų vykdomi ikiteisminiai tyrimai ir baudžiamasis persekiojimas būtų kuo efektyvesni.

Eurojustas gali padėti vykdant ikiteisminius tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, susijusius su valstybe nare ir ES nepriklausančia šalimi arba su valstybe nare ir Komisija, dėl nusikalstamos veikos, turinčios poveikio Europos bendrijos finansiniams interesams.

Eurojustas padeda nacionalinėms ikiteisminio tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo institucijoms efektyviau kovoti su sunkiais tarptautiniais ir organizuotais nusikaltimais, pavyzdžiui, terorizmu, prekyba žmonėmis, prekyba narkotikais, sukčiavimu ir pinigų plovimu, kad nusikaltėliai būtų kuo greičiau ir veiksmingiau perduoti teismui.

Kaip Eurojustas veikia?

Savo funkcijas Eurojustas vykdo per nacionalinius narius arba veikdamas kaip kolegija.

Eurojustas gali kreiptis į kompetentingas nacionalines institucijas su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą dėl konkrečių veiksmų. Jis gali pripažinti, kad viena iš šių institucijų yra geresnėje padėtyje pradėti ikiteisminį tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą dėl konkrečių veiksmų nei kita. Eurojustas gali koordinuoti kompetentingų institucijų veiklą, sudaryti jungtinę tyrimo grupęar prašyti pateikti jo užduotims įgyvendinti būtiną informaciją.

Eurojustas rūpinasi kompetentingų institucijų informacijos mainais ir padeda joms koordinuoti veiklą bei geriau bendradarbiauti. Eurojustas taip pat bendradarbiauja su Europos teisminiu tinklu, Europolu ir OLAF. Eurojustas teikia logistinę paramą ir gali organizuoti bei padėti surengti įvairių šalių teisminių ir policijos institucijų atstovų koordinavimo susitikimus, per kuriuos sprendžiami teisiniai klausimai ir praktinės problemos.

Eurojusto nariaI

Eurojustą sudaro 28 nacionaliniai nariai – po vieną narį iš kiekvienos ES valstybės narės. Nacionaliniai nariai deleguojami pagal jų šalių teisinėse sistemose numatytas procedūras ir nuolat eina savo pareigas Hagoje. Nacionaliniai nariai yra aukšto rango patyrę prokurorai, teisėjai ar atitinkamos kompetencijos policijos pareigūnai. Kai kuriems nacionaliniams nariams padeda pavaduotojai, padėjėjai ar deleguotieji nacionaliniai ekspertai.

Eurojusto kolegija pirmininku išrinko Portugalijos nacionalinį narį José Luís Lopes da Mota. Pirmininko pavaduotojais išrinkti Belgijos nacionalinė narė Michèle Coninsx ir Estijos nacionalinis narys Raivo Sepp.

Nacionaliniams nariams ir kolegijai padeda administracija, kuriai vadovauja Administracijos direktorius. Administraciją sudaro šie padaliniai ir tarnybos: Biudžeto ir finansų skyrius, Kolegijos sekretoriatas, Duomenų apsaugos pareigūnas, Žmogiškųjų išteklių skyrius, Informacijos valdymo skyrius, Teisės tarnyba, Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius bei Saugumo, infrastruktūros valdymo, bendrųjų paslaugų ir renginių skyrius.

Eurojusto administracijai priklauso ir Europos teisminio tinklo (ETT) sekretoriatas, kuris veikia kaip atskiras ir savarankiškas struktūrinis padalinys.

Eurojustas įsteigtas remiantis 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimu, įkuriančiu Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais ( OL L 63, 2002 03 06).

Įkurtas: 2002 m.

Vadovybė: 
Michèle Coninsx,
Pirmininkė;
Klaus Rackwitz,
Administracijos direktoriaus

Europos teisinio bendradarbiavimo institucija

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Nuorodos