You are here:

An tAonad Eorpach um Chomhar Breithiúnach 

Céard é Eurojust?

Comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh is ea Eurojust, a bunaíodh sa bhliain 2002 chun comhordú imscrúduithe agus ionchúiseamh a spreagadh agus a fheabhsú i measc údaráis inniúla bhreithiúnacha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh nuair a bhíonn siad ag dul i ngleic le coireacht thromchúiseach trasteorann agus eagraithe.

Cad iad cuspóirí Eurojust?

I bhfianaise imscrúduithe agus ionchúiseamh maidir le dhá Bhallstát nó níos mó, is é sprioc EUROJUST an comhordú idir na húdaráis réigiúnacha a fheabhsú, ag cur san áireamh aon iarratas a thagann ó údarás inniúil de chuid Ballstáit agus aon faisnéis arna soláthar ag comhlacht ar bith atá inniúil de bhun forálacha a glacadh laistigh de chreat na gConarthaí (An Gréasán Breithiúnach Eorpach, EUROPOL, agus OLAF.

Cuspóir eile atá ag EUROJUST comhar a fheabhsú idir na húdaráis inniúla, go háirithe trí chúnamh idirnáisiúnta dlí frithpháirteach a sholáthar agus cur chun feidhme na mBarántas Gabhála Eorpach a éascú.

Tacaíonn EUROJUST chomh maith leis na húdaráis inniúla d’fhonn cur le héifeachtacht a n-imscrúduithe agus a n-ionchúiseamh.

Féadfaidh EUROJUST cabhrú le himscrúduithe agus le hionchúisimh idir Bhallstát agus thír eile nach Ballstát í, nó idir Bhallstát agus an Choimisiún maidir le cionta coiriúla a théann i gcion ar leasanna airgeadais an Chomhphobail Eorpaigh.

Cuireann EUROJUST le héifeachtúlacht na n-údarás náisiúnta imscrúdaithe agus ionchúisimh nuair a théann siad i ngleic le coireacht thromchúiseach trasteorann agus le coireacht eagraithe, m.sh. an sceimhlitheoireacht, gáinneáil ar dhaoine, mangaireacht drugaí, calaois, agus sciúradh airgid, chun coirpigh a thabhairt chun láimhe go tapa agus go héifeachtach.

Conas a fheidhmíonn Eurojust?

Comhlíonann EUROJUST a chúraimí tríd a Bhaill Náisiúnta nó mar Choláiste.

Tá an chumhacht ag EUROJUST iarraidh ar údaráis inniúla náisiúnta imscrúdú nó ionchúiseamh a dhéanamh maidir le gníomhartha sainithe; glacadh leis gur féidir le ceann amháin díobh a bheith i suíomh níos fearr ná an gceann eile chun imscrúdú nó ionchúiseamh a dhéanamh ar ghníomhartha sainithe; comhordú a dhéanamh idir na húdaráis inniúla; foireann chomhpháirteach imscrúdaithe a bhunú; nó aon fhaisnéis a sholáthar a bheidh riachtanach chun a chúraimí a dhéanamh.

Áirithíonn EUROJUST go malartaítear faisnéis idir na húdaráis inniúla agus cabhraíonn sé leo an comhordú agus an comhar is fearr is féidir a sholáthar. Ina theannta sin, comhoibríonn EUROJUST leis an nGréasán Breithiúnach Eorpach, le Europol agus le OLAF. Cuireann EUROJUST tacaíocht lóistíochta ar fáil agus féadfaidh sé cruinnithe comhordaithe a eagrú agus a éascú idir údaráis bhreithiúnacha agus údaráis phóiliní na mballstát difriúla chun saincheisteanna dlí agus fadhbanna praiticiúla a réiteach.

Cé hiad baill thábhachachta Eurojust?

Tá EUROJUST comhdhéanta de 28 mBall Náisiúnta, duine amháin ó gach Ballstát de chuid an AE. Tugtar Baill Náisiúnta ar iasacht de réir chórais dlí a dtíortha féin agus tá suíocháin bhuana acu san Háig. Ionchúisitheoirí sinsearacha cleachta is ea na Baill Náisiúnta, nó póilíní a bhfuil inniúlacht choibhéiseach acu. Faigheann Baill Náisiúnta áirithe tacaíocht ó Leas-bhaill, ó Chúntóirí nó ó Shaineolaithe Náisiúnta ar Iasacht.

Thogh Coláiste EUROJUST José Luís Lopes da Mota, Ball Náisiúnta na Portaingéile, mar Uachtarán. Toghadh ina Leas-Uachtaráin Ball Náisiúnta na Beilge, Michèle Coninsx, agus Ball Náisiúnta na hEastóine, Raivo Sepp.

Tacaíonn ionad riaracháin faoi cheannas an Stiúrthóra Riaracháin leis na Baill Náisiúnta agus leis an gColáiste. Seo a leanas na haonaid agus na seirbhísí riaracháin: Buiséad agus Airgeadas, Rúnaíocht an Choláiste, Oifigeach Cosanta Sonraí, Acmhainní Daonna, Bainistíocht Faisnéise, Seirbhís Dlí, Seirbhís Preasa agus Caidrimh Phoiblí, Slándáil, Bainistíocht Saoráidí, Seirbhísí agus Imeachtaí Ginearálta.

Ta Rúnaíocht an Ghreásáin Bhreithiúnaigh Eorpaigh suite laistigh de lucht riaracháin EUROJUST agus í ag feidhmiú mar aonad uathrialach ar leithligh.

Bunaíodh EUROJUST le Cinneadh ón gComhairle an 28 Feabhra 2002 d’fhonn an comhrac in aghaidh na coireachta tromchúisí a threisiú (Iris Oifigiúil L 63, 06.03.2002).

Bunaithe: 2002

Bainistíocht:

Michèle Coninsx, Uachtarán
Klaus Rackwitz, Stiúrthóir riaracháin

An tAonad Eorpach um Chomhar Breithiúnach

Sonraí teagmhála

Seoladh

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Teileafón
+31 70 412 50 00
Facs
+31 70 412 50 05
Naisc