You are here:

Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö

Mikä Eurojust on

Eurojust on Euroopan unionin elin, joka perustettiin vuonna 2002 edistämään EU:n jäsenmaiden toimivaltaisten oikeusviranomaisten yhteistyötä käsiteltäessä vakavaa rajatylittävää ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

Eurojustin tavoitteet

Eurojustin tavoitteena on edistää ja parantaa tutkinta- ja syytetoimien koordinointia asioissa, joissa kahden tai useamman jäsenmaan viranomaiset ovat toimivaltaisia. Se ottaa huomioon jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten pyynnöt ja EU: n perussopimusten mukaisesti toimivaltaisten elinten, kuten Euroopan oikeudellisen verkoston, Europolin tai Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF), antamat tiedot.

Eurojustin tavoitteena on niin ikään parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä helpottamalla kansainvälisen keskinäisen oikeusavun antamista ja eurooppalaisten pidätysmääräysten täytäntöönpanoa.

Eurojust myös tukee toimivaltaisia viranomaisia tutkinta- ja syytetoimissa.

Lisäksi Eurojust avustaa tutkinta- ja syytetoimissa, jotka koskevat jotakin EU:n jäsenmaata ja EU:n ulkopuolista maata tai jäsenmaata ja komissiota, kun kyseessä on EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttava rikos.

Eurojust tukee kansallisia oikeusviranomaisia niiden käsitellessä vakavaa rajatylittävää ja järjestäytynyttä rikollisuutta, kuten terrorismia, ihmiskauppaa, laitonta huumekauppaa, petoksia ja rahanpesua. Tavoitteena on saada rikolliset nopeasti ja tehokkaasti oikeuden eteen.

Miten Eurojust toimii

Eurojust toimii kansallisten jäsentensä tai kollegion välityksellä.

Eurojust voi pyytää EU-maiden toimivaltaisia viranomaisia aloittamaan esitutkinnan tai syytetoimet yksittäisessä asiassa. Se voi myös pyytää viranomaisia suostumaan siihen, että jollakin viranomaisella on muita paremmat edellytykset aloittaa esitutkinta tai syytetoimet. Eurojust voi pyytää viranomaisia huolehtimaan toimien koordinoinnista keskenään, perustamaan yhteisen tutkintaryhmän taitoimittamaan Eurojustin tehtävien suorittamisessa tarvittavia tietoja.

Eurojust edistää toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja avustaa niitä toimien ja yhteistyön koordinoinnissa. Lisäksi se tekee yhteistyötä Euroopan oikeudellisen verkoston, Europolin ja OLAFin kanssa. Eurojust tarjoaa logistiikkatukea ja järjestää koordinointikokouksia eri maiden oikeus- ja poliisiviranomaisten välillä oikeudellisten ja käytännön ongelmien ratkaisemiseksi.

Eurojustin jäsenet

Eurojustissa on 28 kansallista jäsentä, yksi kustakin EU-maasta. Kukin EU-maa on valinnut edustajansa oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Jäsenet ovat kokeneita syyttäjiä, tuomareita tai vastaavaa toimivaltaa käyttäviä poliiseja. Joitakin jäseniä avustavat varajäsenet, avustajat tai kansalliset asiantuntijat. Eurojustin pysyvä toimipaikka on Haagissa.

Eurojustin kollegio on valinnut puheenjohtajakseen Portugalin kansallisen edustajan José Luís Lopes da Motan. Varapuheenjohtajiksi on valittu Belgian edustaja Michèle Coninsx ja Viron edustaja Raivo Sepp.

Kansallisia jäseniä ja kollegiota avustaa Eurojustin hallinto, jota johtaa hallinnollinen johtaja. Hallinnollisen johtajan alaisuudessa toimivattalousosasto, kollegion sihteeristö, tietosuojavaltuutettu, henkilöstöhallinto, tietohallinto, oikeudellinen yksikkö, tiedotusosasto sekä turvallisuusyksikkö, kiinteistöhallinto, yleiset palvelut ja kokouspalvelut.

Euroopan oikeudellisen verkoston sihteeristö on hallinnollisesti osa Eurojustia, mutta se toimii erillisenä ja toiminnallisesti itsenäisenä yksikkönä.

Eurojust perustettiin EU:n neuvoston päätöksellä 28.2.2002 (Neuvoston päätös 2002/187/YOS Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi, EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1).

Perustettu: 2002

Johto:
Michèle Coninsx,
Puheenjohtaja;
Klaus Rackwitz,
Hallintojohtaja

Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö

Yhteystiedot

Osoite

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

P.
+31 70 412 50 00
F.
+31 70 412 50 05
Linkit