You are here:

Euroopa Liidu õigusalase koostöö üksus

Mis on Eurojust?

Eurojust on Euroopa Liidu 2002. aastal loodud amet, mille eesmärk on stimuleerida ja täiustada eeluurimiste ning kohtu alla andmiste kooskõlastamist Euroopa Liidu liikmesriikide pädevate justiitsasutuste vahel raskete piiriülese ja organiseeritud kuritegevuse juhtude korral.

Mis on Eurojusti eesmärgid?

Kahe või enama liikmesriigiga seotud eeluurimiste ja kohtu alla andmiste kontekstis on Eurojusti eesmärk stimuleerida ja täiustada riiklike ametiasutuste vahelist koostööd, võttes arvesse kõiki liikmesriikide pädevatelt ametiasutustelt saadud päringuid ning kogu teavet, mille on esitanud mis tahes asutus, mis on pädev asutamislepingute (Euroopa õigusalase koostöö võrgustik, Europol ja OLAF) raames vastuvõetud sätete alusel.

Teine Eurojusti eesmärk on täiustada pädevate asutuste vahelist koostööd, eelkõige hõlbustades rahvusvaheliste vastastikuste õigusabitaotluste täitmist ning Euroopa vahistamismääruste rakendamist.

Eurojust toetab ka pädevate asutuste tegevust eeluurimiste ja kohtu alla andmiste veelgi tõhusamaks muutmisel.

Eurojust saab olla abiks eeluurimiste ning kohtu alla andmiste puhul, mis hõlmavad Euroopa Liidu liikmesriiki ning Euroopa Liidu välist riiki või liikmesriiki ning Euroopa Komisjoni. Kõnealused eeluurimised ja kohtu alla andmised hõlmavad Euroopa Ühenduse finantshuvisid mõjutavaid kriminaalkuritegusid.

Eurojust muudab eeluurimiste ja kohtu alla andmistega tegelevate riiklike asutuste töö tulemuslikumaks, kui viimased puutuvad kokku raske piiriülese ja organiseeritud kuritegevusega (nt terrorism, inimkaubandus, narkoäri, pettused ning rahapesu), et püüda kurjategijad kiiresti ja tõhusalt kinni.

Kuidas Eurojust toimib?

Eurojust täidab oma ülesandeid oma liikmesriikide liikmete kaudu või kolleegiumina.

Eurojust on volitatud pädevatelt riiklikelt asutustelt taotlema teatavate kuritegude puhul eeluurimise või kohtu alla andmise alustamist; otsustama, et üks neist võib olla paremas olukorras konkreetse juhtumi uurimisel või kohtu alla andmisel; kooskõlastama pädevate asutuste vahelist tööd; looma ühise eeluurimismeeskonna; või esitama mis tahes teavet, mis on vajalik tema ülesannete täitmiseks.

Eurojust tagab teabevahetuse toimimise pädevate asutuste vahel ning abistab neid parima võimaliku kooskõlastamise ja koostöö tagamisega. Eurojust teeb koostööd ka Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku, Europoli ja OLAFiga. Eurojust pakub logistilist abi ning võib korraldada eri liikmesriikide justiits- ja politseiasutuste vahelisi kooskõlastuskoosolekuid ning hõlbustada selliste koosolekute läbiviimist, et aidata lahendada õigusküsimusi ning praktilisi probleeme.

Kes on kes Eurojustis?

Eurojust koosneb 28st liikmesriikidest pärit liikmest – üks igast ELi liikmesriigist.Liikmesriikide liikmed on lähetatud vastavate õigussüsteemide alusel ning nende alaline töökoht asub Haagis.Liikmesriikide liikmed on kogenud vanemprokurörid, -kohtunikud või samaväärse pädevusega politseiametnikud. Mõnda liikmesriikide liiget toetavad asetäitjad, assistendid või riikide lähetatud eksperdid.

Eurojusti kolleegium valis presidendiks Portugalist pärit esindaja José Luís Lopes da Mota. Asepresidentideks valiti Belgiat esindav Michèle Coninsx ning Eestit esindav Raivo Sepp.

Liikmesriikide liikmeid ja kolleegiumit abistab haldusosakond, mille eesotsas on haldusdirektor. Haldusosakond koosneb järgmistest üksustest ja talitustest: eelarve- ja finantsvaldkond; kolleegiumi sekretariaat; andmekaitseametnik; inimressursid; teabehaldus; õigustalitus; meedia, avalikud suhted ja julgeolek; rajatiste haldamine; üldteenused ja ürituste korraldamine.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku sekretariaat kuulub Eurojusti haldusosakonna koosseisu, kuid tegutseb eraldiseisva ja sõltumatu üksusena.

Eurojust loodi nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsusega, millega nähakse ette Eurojusti asutamine raskete kuritegude vastase võitluse tugevdamiseks ( EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1).

Asutamis-aasta:  2002

Juhtkond:
Michèle Coninsx,
president
Klaus Rackwitz,
haldusdirektor

Euroopa Liidu õigusalase koostöö üksus

Kontaktandmed

Aadress

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Faks
+31 70 412 50 05
Viidad