You are here:

H Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τι ειναι η"Eurojust";

Η "Eurojust" είναι ένα νέο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό να προωθεί και να βελτιώνει τον συντονισμό των ερευνών και των διώξεων των δικαστικών αρχών των κρατών μελών για την καταπολέμηση σοβαρών μορφών διασυνοριακού και οργανωμένου εγκλήματος.

Ποιοι ειναι οι στοχοι τησ Eurojust;

Για έρευνες και διώξεις που αφορούν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, στόχος της Eurojust είναι να ενισχύει και να βελτιώνει τον συντονισμό μεταξύ των εθνικών αρχών, λαμβάνοντας υπόψη κάθε αίτημα που προέρχεται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, καθώς και κάθε πληροφορία προερχόμενη από οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο των Συνθηκών (Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, Ευρωπόλ και OLAF).

Ένας άλλος στόχος της Eurojust είναι να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, διευκολύνοντας κυρίως την υλοποίηση της διεθνούς αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.

Η Eurojust στηρίζει τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των σχετικών ερευνών και διώξεων.

Στο πλαίσιο αυτό, βοηθά τη διεξαγωγή ερευνών και διώξεων ανάμεσα σ' ένα κράτος μέλος και ένα τρίτο κράτος, ή ανάμεσα σ' ένα κράτος μέλος και την Επιτροπή, σε περίπτωση ποινικών παραβάσεων που διαπράττονται εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η Eurojust ενισχύει την αποτελεσματικότητα των εθνικών ερευνητικών και διωκτικών αρχών για την καταπολέμηση σοβαρών μορφών διασυνοριακού και οργανωμένου εγκλήματος, όπως η τρομοκρατία, η εμπορία ανθρώπων και η σωματεμπορία, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, η απάτη, το ξέπλυμα χρήματος, προκειμένου οι ένοχοι να προσάγονται γρήγορα και αποτελεσματικά στη δικαιοσύνη.

Πωσ λειτουργει η Eurojust;

Η Eurojust εκτελεί τα καθήκοντά της είτε μέσω των εθνικών μελών της είτε ως συλλογικό όργανο.

Έχει το δικαίωμα να ζητά από τις αρμόδιες εθνικές αρχές να προβούν σε έρευνα ή δίωξη για συγκεκριμένες πράξεις, να κρίνει ότι είναι ίσως προτιμότερο να προβεί μία εξ αυτών στη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας ή δίωξης, να αναλαμβάνει τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών, να συγκροτεί κοινή ομάδα έρευνας, και να της παρέχει κάθε πληροφορία απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Η Eurojustε ξασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, τις οποίες συνδράμει με την παροχή του καλύτερου δυνατού συντονισμού και συνεργασίας. Συνεργάζεται επίσης με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, την Ευρωπόλ και την OLAF. Τέλος, παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη και διοργανώνει συναντήσεις για τη διευκόλυνση του συντονισμού μεταξύ των δικαστικών και των αστυνομικών αρχών των διαφόρων κρατών για την επίλυση νομικών θεμάτων και πρακτικών προβλημάτων.

Ποια ειναι η δομη τησ Eurojust;

Η Eurojust αποτελείται από 28 εθνικά μέλη, ένα από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Τα εθνικά μέλη είναι αποσπασμένα βάσει του νομικού καθεστώτος της χώρας τους και διατηρούν μόνιμη έδρα στη Χάγη. Πρόκειται για έμπειρους ανώτερους εισαγγελείς ή δικαστές, ή για αξιωματικούς της αστυνομίας με ανάλογες αρμοδιότητες. Ορισμένα εθνικά μέλη επικουρούνται από αναπληρωτές, βοηθούς ή αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες.

Πρόεδρος του σώματος εξελέγη ο κ. José Luís Lopes da Mota, εθνικό μέλος της Πορτογαλίας. Αντιπρόεδροι εξελέγησαν η κα Michèle Coninsx, εθνικό μέλος του Βελγίου, και ο κ. Raivo Sepp, εθνικό μέλος της Εσθονίας.

Η Eurojust και τα εθνικά μέλη της επικουρούνται από διοικητική ομάδα επικεφαλής της οποίας είναι ο διοικητικός διευθυντής. Η διοικητική ομάδα απαρτίζεται από τις εξής μονάδες και υπηρεσίες: Προϋπολογισμός και οικονομικά θέματα, Γραμματεία του σώματος, Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, Ανθρώπινοι πόροι, Διαχείριση πληροφοριών, Νομική υπηρεσία, Τύπος και δελτία Τύπου, Ασφάλεια, διαχείριση υποδομών, γενικές υπηρεσίες και εκδηλώσεις.

Η Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου εντάσσεται στη διοικητική ομάδα της Eurojustκαι λειτουργεί ως ξεχωριστή και αυτόνομη μονάδα.

Η Eurojust ιδρύθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος ( ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1).

Έτος ίδρυσης:  2002

Διεύθυνση:
Michèle Coninsx,
H Πρόεδρος
Klaus Rackwitz,
Διοικητικός Διευθυντής

H Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Τηλ
+31 70 412 50 00
Φαξ
+31 70 412 50 05
Σύνδεσμοι