You are here:

EU's Enhed for Retligt Samarbejde

Hvad er Eurojust?

Eurojust er et EU-organ, der blev oprettet i 2002. Det skal øge og forbedre koordineringen af efterforskning og retsforfølgning mellem EU-landenes retslige myndigheder i forbindelse med grov, organiseret kriminalitet på tværs af grænserne.

Hvad er Eurojusts mål?

Ved efterforskning og retsforfølgning, der vedrører to eller flere EU-lande, skal Eurojust øge og forbedre koordineringen mellem de nationale myndigheder. Eurojust skal i sit arbejde tage hensyn til anmodninger fra de kompetente myndigheder i EU-landene og oplysninger fra organer, der er kompetente i henhold til bestemmelser, der er vedtaget inden for traktaternes rammer (Det Europæiske Retlige Netværk, Europol og OLAF).

Eurojust skal desuden styrke samarbejdet mellem de kompetente myndigheder, bl.a. ved at gøre det lettere at yde international gensidig retshjælp og efterkomme europæiske arrestordrer.

Eurojust hjælper også de kompetente myndigheder med at sikre en mere effektiv efterforskning og retsforfølgning.

Eurojust kan yde støtte til efterforskning og retsforfølgning, der vedrører et EU-land og et land uden for EU eller et EU-land og Kommissionen, hvis der er tale om lovovertrædelser, der skader EU's finansielle interesser.

Eurojust gør de nationale efterforsknings- og retsforfølgningsmyndigheders arbejde mere effektivt, når der er tale om grov, organiseret kriminalitet på tværs af grænserne som f.eks. terrorisme, menneskehandel, narkotikahandel, svig og hvidvaskning af penge, så kriminelle hurtigt og effektivt kan stilles for retten.

Hvordan arbejder Eurojust?

Eurojust udfører sine opgaver gennem de nationale medlemmer eller som kollegium.

Eurojust kan bede EU-landenes kompetente myndigheder om at:
- indlede efterforskning eller retsforfølgning vedrørende konkrete forhold
- acceptere, at et andet EU-land bedre er i stand til at indlede efterforskning eller retsforfølgning vedrørende konkrete forhold
- koordinere arbejdet mellem de kompetente myndigheder
- nedsætte fælles efterforskningshold
- levere alle de oplysninger, Eurojust har brug for, til at udføre sit arbejde.

Eurojust står for informationsudvekslingen mellem de kompetente myndigheder og hjælper dem med at optimere koordineringen og samarbejdet.Eurojust samarbejder også med Det Europæiske Retlige Netværk, Europol og OLAF.Eurojust tilbyder logistisk støtte og kan tilrettelægge koordineringsmøder mellem EU-landenes retslige myndigheder og politimyndigheder for at afklare juridiske spørgsmål og løse praktiske problemer.

Hvem er med i Eurojust?

Eurojust har 28 medlemmer, et fra hvert EU-land.Medlemmerne er udstationeret i overensstemmelse med deres lands retssystem og er faste medlemmer med sæde i Haag.Medlemmerne er overordnede, erfarne offentlige anklagere, dommere eller polititjenestemænd med tilsvarende beføjelser.Nogle af dem bistås af stedfortrædere, assistenter eller udstationerede nationale eksperter.

Eurojusts kollegium har valgt José Luís Lopes da Mota, Portugals medlem, som formand.Belgiens medlem, Michèle Coninsx, og Estlands medlem, Raivo Sepp, er næstformænd.

Medlemmernes og kollegiets arbejde støttes af en administration, der ledes af en administrerende direktør. Administrationen består af følgende enheder:budget og økonomi, kollegiets sekretariat, den databeskyttelsesansvarlige, personaleafdeling, informationshåndtering, juridisk tjeneste, presse og PR samt sikkerhed og generelle støttefunktioner.

Det Europæiske Retlige Netværks sekretariat indgår i Eurojusts administration som en separat og selvstændig enhed.

Eurojust blev oprettet ved Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet ( EFT L 63 af 6.3.2002).

Oprettet: 2002

Ledelse:
Michèle Coninsx,
Kommissionens formand
Klaus Rackwitz,
administrerende direktør

EU's Enhed for Retligt Samarbejde

Kontakt

Adresse

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tlf.
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Links