You are here:

Evropská jednotka pro justiční spolupráci

Co je to Eurojust?

Eurojust je orgán Evropské unie, který byl zřízen v roce 2002, aby podporoval a zdokonaloval koordinaci při vyšetřování a trestním stíhání mezi příslušnými soudními orgány v členských státech EU, jež se zabývají závažným přeshraničním a organizovaným zločinem.

Jaké jsou úkoly jednotky Eurojust?

Úkolem jednotky Eurojust je podporovat a zdokonalovat koordinaci mezi vnitrostátními orgány v souvislosti s vyšetřováním a trestním stíháním, jež se týká dvou nebo více členských států. Eurojust musí brát v úvahu veškeré žádosti příslušných orgánů členských států a jakékoli informace poskytnuté orgány, jež jsou k tomu oprávněny na základě ustanovení Smluv (Evropská soudní síť, Europol a úřadu OLAF).

Dalším z úkolů jednotky je zdokonalovat spolupráci mezi příslušnými orgány, zejména díky zprostředkování mezinárodní právní pomoci a provádění Evropských zatýkacích rozkazů.

Eurojust také pomáhá příslušným orgánům zlepšovat efektivnost vyšetřování a trestního stíhání.

Může rovněž pomáhat při vyšetřování a trestním stíhání mezi členským státem a nečlenským státem nebo členským státem a Komisí, jde-li o trestné činy zasahující do oblasti finančních zájmů Evropského společenství.

Eurojust pomáhá zvyšovat efektivitu práce vnitrostátních vyšetřovacích a soudních orgánů, které se zabývají závažným přeshraničním a organizovaným zločinem, např. terorismem, nezákonným obchodováním s drogami či s lidmi, podvody nebo praním špinavých peněz, aby tak mohli být pachatelé co nejrychleji postaveni před soud a řádně potrestáni.

Jak Eurojust funguje?

Eurojust vykonává své úkoly prostřednictvím národních členů nebo jako kolegium.

Jednotka může požádat příslušné vnitrostátní orgány, aby zahájily vyšetřování či trestné stíhání konkrétních činů. Může také souhlasit s tím, že jeden z těchto orgánů je schopen vést vyšetřování nebo stíhání konkrétních činů lépe. Dále může koordinovat spolupráci mezi příslušnými orgány, vytvářet společné vyšetřovací týmynebo požádat příslušné orgány, aby ji poskytly jakékoli informace nutné k provádění jejích úkolů.

Eurojust zabezpečuje výměnu informací mezi příslušnými orgány a pomáhá jim se zajišťováním co nejlepší spolupráce a koordinace. Spolupracuje rovněž s Evropskou soudní sítí, Europolem a úřadem OLAF. Nabízí také logistickou podporu a může organizovat a zprostředkovávat koordinační schůzky zástupců soudních a policejních orgánů jednotlivých států ohledně řešení právních otázek a praktických problémů.

Kdo je kdo v Eurojustu?

Eurojust má 28 národních členů (z každého členského státu jeden). Národní členové jsou přidělování v souladu s právními systémy svých zemí a trvale sídlí v Haagu. Jsou to zkušení státní zástupci, soudci nebo policisté s příslušnou kvalifikací a dlouholetou praxí. Některým z nich pomáhají zástupci, asistenti či přidělení odborníci z členských států.

Předsedou jednotky Eurojust byl kolegiem zvolen zástupce Portugalska José Luís Lopes da Mota. Místopředsedy byli zvoleni Michèle Coninsxová z Belgie a Raivo Sepp z Estonska.

Kolegiu a národním členům napomáhá správa pod vedením správního ředitele. Správa se skládá z těchto oddělení a útvarů:rozpočet a finance, sekretariát kolegia, inspektor ochrany údajů, lidské zdroje, správa informací, právní služba, tisková kancelář a styk s veřejností, bezpečnost, správa zařízení, všeobecné služby a akce.

Sekretariát Evropské soudní sítě (EJN) je součástí správy Eurojustu, ale funguje jako oddělený a samostatný útvar.

Eurojust byl zřízen rozhodnutím Rady ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti ( Úř. věst. L 63/1, 6. 3. 2002).

Rok založení: 2002

Vedení:
Michèle Coninsx,
Předsedkyně
Klaus Rackwitz,
Administrativní ředitel

Evropská jednotka pro justiční spolupráci

Kontaktní údaje

Adresa

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Odkazy