You are here:

Европейска агенция за задълбочаване на сътрудничеството в областта на правосъдието

Какво е евроюст?

Евроюст е агенция на Европейския съюз, създадена през 2002 г., с цел да насърчава и подобрява координацията при разследването и воденето на дела от сериозен трансграничен характер и организирана престъпност между компетентните съдебни власти на страните членки на Европейския съюз.

Какви са целите на Евроюст?

В контекста на разследването и воденето на дела, засягащи две или повече страни членки на ЕС, целта на Евроюст е да насърчава и подобрява координацията между националните власти, взимайки под внимание всички заявки, постъпващи от страната членка, и всяка информация, предоставена от компетентните органи, съгласувана с разпоредбите, приети от рамковите Договори (Европейска съдебна мрежа, Европол и OLAF).

Друга цел на Евроюст е да подобри сътрудничеството между компетентните власти, по-специално улеснявайки изпълнението на съвместно международно правно сътрудничество, както и изпълнението на европейските заповеди за арест.

Освен това, Евроюст съдейства на компетентните власти за подобряване на ефективността на разследването и воденето на дела.

Евроюст може да асистира при разследване и водене на дела между страна членка и страна, която не е членка на ЕС, или страна членка и Европейската комисия по отношение на криминални престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейската общност.

Евроюст подобрява ефективността на националните разследващи власти при сериозни трансгранични случаи и организирана престъпност, като тероризъм, трафик на хора, трафик на наркотици, измами, пране на пари, с цел да доведе бързо и ефективно престъпниците пред съда.

Как функционира Евроюст?

Евроюст изпълнява функциите си чрез своите Национални членове или под формата на колеж.

Евроюст притежава правомощията да изисква информация от компетентните национални власти, за да предприеме разследване и водене на дела при специфични криминални прояви; да приема факта, че някоя национална власт може да бъде в по-добра позиция за предприемане на разследващи процеси и водене на дела по специфични случаи; да координира компетентните власти; да изгради съвместен разследващ екип; или да предостави информация, необходима за провеждането на тези дейности.

Евроюст осигурява обмена на информация между компетентните власти и им съдейства за осъществяването на най-добрата възможна координация и сътрудничество. Освен това, Евроюст си сътрудничи с Европейската съдебна мрежа, Европол и OLAF. Евроюст предлага логистична подкрепа и може да организира и улеснява координацията между съдебните власти и полицейските власти в различните страни с цел разрешаване на правни и практически проблеми.

Кой кой е в Евроюст?

Евроюст е съставена от 28-те Национални членове, по един от всяка страна членка на ЕС. Националните членове са командировани в съответствие с техните правни системи и са на постоянна служба в Хага. Националните членове са старши, опитни прокурори, съдии или полицейски служители с еквивалентна компетентност. Някои Национални членове са асистирани от депутати, асистенти или командировани национални експерти.

Колежът на Евроюст избира Хосе Луиз Лопез да Мота, Националния член на Португалия, за Президент. Националният член на Белгия, Мишел Конинскс и Националния член на Естония, Равио Сеп, са избрани за Вицепрезиденти.

Националните членове и колежът се подпомагат от администрация, ръководена от Административен директор. Администрацията е съставена от отдели и служби: Бюджет и финанси, Секретариат на колежа, Служба за защита на данните, Човешки ресурси, Информационно управление, Правни услуги, Преса и PR, Сигурност, Управление на съоръженията, Общи услуги и Събития.

Секретариатът на Европейската съдебна мрежа е разположен в административната част на Евроюст и функционира като отделен и независим орган.

Евроюст е създадена чрез Решение на Съвета от 28 февруари 2002 г., учредяващо Евроюст с цел да се подобри борбата срещу сериозната престъпност ( OJ L 63, 06.03.2002 ).

Създадена: 2002 г.

Управление:

Michèle Coninsx, Председател
Klaus Rackwitz, Административен директор

Европейска агенция за задълбочаване на сътрудничеството в областта на правосъдието

Координати за връзка

Адрес

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Тел
+31 70 412 50 00
Факс
+31 70 412 50 05
Връзки