You are here:

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

In het Frans en het Engels draagt de EPA de naam "CEPOL", een afkorting van de Franse benaming "Collège européen de police".

CEPOL jest agencją Unii Europejskiej ustanowioną w 2005 r. na mocy decyzji Rady 2005/681/WSiSW z 20 września 2005 r. Jego sekretariat mieści się w Bramshill (Wielka Brytania, około 70 km od centrum Londynu). CEPOL organizuje rocznie od 60 do 100 szkoleń, seminariów i konferencji o różnorodnej tematyce, które odbywają się w szkołach policyjnych państw członkowskich. Jego roczny budżet wynosi około 8,341 mln euro (dane na rok 2011).

Sekretariatem agencji zarządza dyrektor dr Ferenc Bánfi, którego mianowano na okres 4 lat upływający w lutym 2014 r. Dyrektor odpowiada przed zarządem CEPOL-u, w którego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich UE (zwykle dyrektorzy krajowych szkół policyjnych). Funkcję przewodniczącego zarządu pełni przedstawiciel tego państwa członkowskiego, które sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Zarząd, zbierający się zazwyczaj cztery razy w roku, do tej pory powołał cztery komitety:

  • Komitet Programowy
  • Komitet Administracyjno-Budżetowy
  • Komitet Strategii
  • Komitet ds. Badań i Szkolenia

Pracę komitetów wspierają grupy robocze, grupy zajmujące się konkretnymi projektami oraz podgrupy.

Sekretariat CEPOL-u liczy około 30 członków, którzy odpowiadają za funkcjonowanie agencji na co dzień i są przydzieleni do dwóch działów: Działu ds. Kształcenia, Badań Naukowych i Rozwoju oraz Działu Obsługi Administracyjnej.

Skrót „CEPOL” pochodzi z języka francuskiego, w którym agencja ta nosi nazwę Collège européen de police (Europejskie Kolegium Policyjne).

Dyrektor: Dr. Ferenc Bánfi.

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

Kontakt

Adres

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Faks
+36 1 803 8032
Linki