You are here:

Decentralizirane agencije: Reforma iz 2012.

Budući da su se decentralizirane agencije tijekom godina osnivale pojedinačno, u skladu s potrebama pojedinih novih politika, djelovale su pod bitno različitim uvjetima. Godine 2012. EU je ispravio tu situaciju donošenjem sveobuhvatnog skupa smjernica, takozvanog „zajedničkog pristupa”, za postizanje veće dosljednosti, učinkovitosti i odgovornosti agencija.

Taj novi okvir proizašao je iz analize uprave, funkcioniranja i nadzora agencija koju je provela radna skupina EU-a na temelju niza izvješća i studija, uključujući sveobuhvatnu vanjsku evaluaciju.

Pozadinski dokumenti