Αποκεντρωμένοι οργανισμοί: αναθεώρηση 2012

Λόγω του ότι μέχρι σήμερα οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί συγκροτούνταν κατά περίπτωση, με βασικό σκοπό να ικανοποιήσουν νέες, μεμονωμένες ανάγκες, δεν λειτουργούσαν όλοι με τους ίδιους όρους. Το 2012 η ΕΕ διόρθωσε την κατάσταση αυτή, υιοθετώντας μια σειρά κατευθυντήριων αρχών – μια "κοινή προσέγγιση" –, έτσι ώστε οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί να λειτουργούν πιο συνεκτικά, αποτελεσματικά και υπεύθυνα.

Το νέο αυτό πλαίσιο προέκυψε από ανάλυση για τη διακυβέρνηση, τη λειτουργία και την εποπτεία των οργανισμών αυτών, που διεξήγαγε μια ομάδα εργασίας της Ένωσης βάσει διαφόρων εκθέσεων και μελετών, καθώς και μιας διεξοδικής εξωτερικής αξιολόγησης.

Έγγραφα αναφοράς

  • Έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή κοινής προσέγγισης στους αποκεντρωμένους οργανισμούς ΕΕ (10/12/2013) pdf - 102 KB [102 KB] English (en)
  • Οδηγίες και τυποποιημένες διατάξεις για τις συμφωνίες έδρας των αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ pdf - 129 KB [129 KB] English (en)
  • Εγχειρίδιο επικοινωνίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
  • Οδηγίες πρόληψης και διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων στους αποκεντρωμένους οργανισμούς ΕΕ pdf - 193 KB [193 KB] English (en)
  • Δημιουργία ειδικού περιορισμένου αποθεματικού για τους εν μέρει αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς pdf - 130 KB [130 KB] English (en)
  • Οδηγίες - κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς pdf - 188 KB [188 KB] English (en)
 • Οδικός Χάρτης παρακολούθησης της Κοινής Προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ (19.12.2012) pdf - 60 KB [60 KB] English (en)
 • Κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση (Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή, 2012) pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Δελτίο Τύπου - Κοινή προσέγγιση για τους οργανισμούς της ΕΕ (2012) dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Έκθεση και προοπτικές pdf - 994 KB [994 KB] English (en)
  • Συμπεράσματα σε επίπεδο συστήματος pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Αποτελέσματα σε επίπεδο οργανισμού pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Μέθοδος αξιολόγησης pdf - 566 KB [566 KB] English (en)
  • Ορισμός και κατάταξη των οργανισμών pdf - 33 KB [33 KB] English (en)
  • Σύσταση οργανισμών pdf - 40 KB [40 KB] English (en)
  • Έδρα των οργανισμών και ρόλος της χώρας υποδοχής pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Κατάργηση οργανισμών pdf - 18 KB [18 KB] English (en)
  • Διοικητικό συμβούλιο - σύνθεση και καθήκοντα pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
  • Διοικητικό συμβούλιο - ρόλος και λειτουργία pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Διευθυντής - τοποθέτηση και απομάκρυνση pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
  • Διευθυντής - καθήκοντα και αρμοδιότητες pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
  • Επιστημονικές επιτροπές pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Τμήματα προσφυγών pdf - 28 KB [28 KB] English (en)
  • Εσωτερικά όργανα των οργανισμών, αρμόδια για τον συντονισμό των σχέσεων με τις εθνικές αρχές pdf - 27 KB [27 KB] English (en)
  • Διοικητική αυτονομία των οργανισμών pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Πολυετής προγραμματισμός pdf - 22 KB [22 KB] English (en)
  • Πολιτική ανθρώπινων πόρων pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Κοινή διοικητική υποστήριξη των οργανισμών pdf - 41 KB [41 KB] English (en)
  • Ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Διεθνή θέματα pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
  • Στρατηγική επικοινωνίας pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Χρηματοδότηση και έσοδα του προϋπολογισμού των οργανισμών pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
  • Διαδικασία προϋπολογισμού - Ο ρόλος των τριών θεσμικών οργάνων pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Σχέδιο πολιτικής προσωπικού pdf - 32 KB [32 KB] English (en)
  • Εφαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού από τους οργανισμούς pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Υποχρεώσεις και διαδικασίες κοινοποίησης pdf - 24 KB [24 KB] English (en)
  • Εσωτερικός έλεγχος pdf - 36 KB [36 KB] English (en)
  • Εξωτερικός λογιστικός έλεγχος pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Απαλλαγή pdf - 35 KB [35 KB] English (en)
  • Αξιολόγηση οργανισμών pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
  • Διαφάνεια/Σχέσεις με τους ενδιαφερομένους pdf - 29 KB [29 KB] English (en)
  • Ο ρόλος της Επιτροπής pdf - 39 KB [39 KB] English (en)
  • Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου pdf - 76 KB [76 KB] English (en)
  • Ο ρόλος του Συμβουλίου pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Έγγραφο πολιτικής της Επιτροπής - Ευρωπαϊκοί οργανισμοί: πορεία προς το μέλλον (2008)

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;