You are here:

Agentúry a iné orgány EÚ

Agentúry EÚ netvoria súčasť európskych inštitúcií – ide o samostatné právne subjekty, ktoré boli založené s cieľom vykonávať osobitné úlohy v súlade s právom Európskej únie.

V súčasnosti existuje viac ako 40 agentúr, ktoré sa delia do 5 skupín:

Decentralizované agentúry

Decentralizované agentúry vykonávajú technické, vedecké alebo riadiace úlohy, ktoré pomáhajú inštitúciám EÚ pri prijímaní a vykonávaní politík. Združovaním technických a odborných skúseností inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov agentúry podporujú spoluprácu medzi EÚ a národnými vládami. Decentralizované agentúry sa zriaďujú na dobu neurčitú a nachádzajú sa v celej EÚ.

Agentúry spoločenej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Tieto agentúry boli zriadené na účel plnenia veľmi špecifických, technických, vedeckých alebo riadiacich úloh v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie.

Agentúry a orgány EURATOM

Tieto subjekty boli zriadené na účel podpory cieľov Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM), medzi ktoré patrí: koordinácia vnútroštátnych programov v oblasti jadrového výskumu na mierové účely, poskytovanie znalostí, infraštruktúry a finančných prostriedkov v oblasti jadrovej energie, zabezpečenie dostatočných a spoľahlivých dodávok jadrovej energie.

Európsky inovačný a technologický inštitút

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) so sídlom v Maďarsku je nezávislým orgánom EÚ, ktorého cieľom je podporovať schopnosť Európy pri vytváraní nových technológií združením jej najlepších vedeckých, podnikateľských a akademických zdrojov.