You are here:

Agencje i inne organy UE

Agencje UE to odrębne od instytucji UE podmioty prawne. Ustanowiono je w celu wykonywania określonych zadań wynikających z prawa UE.

Istnieje ponad 40 agencji. Można je podzielić na 5 kategorii:

Agencje zdecentralizowane

Zdecentralizowane agencje realizują zadania techniczne, naukowe i administracyjne i tym samym pomagają instytucjom UE w kształtowaniu i wdrażaniu polityki. Ułatwiają też Unii współpracę z władzami krajowymi, ponieważ umożliwiają wykorzystanie wiedzy technicznej i specjalistycznej obu stron. Zdecentralizowane agencje ustanawiane są na czas nieokreślony, a ich siedziby znajdują się w różnych krajach UE.

Agencje ds. wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

Agencje tego rodzaju powołuje się, aby wykonywały ściśle określone zadania techniczne, naukowe lub w zakresie zarządzania w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej.

Agencje i organy Euratomu

Agencje te utworzono, aby umożliwić osiągnięcie celów określonych w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM): koordynację programów naukowo-badawczych państw członkowskich w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej udostępnienie zasobów wiedzy oraz infrastruktury i środków finansowych przeznaczonych na działania w tej dziedzinie zapewnienie wystarczającej ilości energii jądrowej i bezpieczeństwa jej dostaw.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), z siedzibą na Węgrzech, to niezależny organ UE, którego zadanie polega na wspieraniu wysiłków krajów UE na rzecz opracowywania nowych technologii poprzez udostępnianie najlepszych rozwiązań w zakresie nauki, biznesu i edukacji.