You are here:

Agencije i ostala tijela EU-a

Agencije EU-a tijela su koja se razlikuju od institucija EU-a, one su zasebna pravna tijela koja se osnivaju za obavljanje posebnih poslova u okviru zakonodavstva EU-a.

Postoji više od 40 agencija, a dijele se u 4 grupe:

Decentralizirane agencije

Decentralizirane agencije obavljaju tehničke, znanstvene ili upravljačke poslove kojima institucijama EU-a pomažu pri oblikovanju i provedbi politika. Osim toga podupiru suradnju EU-a i nacionalnih vlasti udruživanjem tehničkih i stručnih znanja institucija EU-a i nacionalnih tijela. Decentralizirane agencije osnivaju se na neodređeno razdoblje, a smještene su diljem EU-a.

Agencije i tijela EURATOM-a

Te se agencije i tijela osnivaju radi podrške pri ostvarivanju ciljeva utvrđenih Ugovorom o Europskoj zajednici za atomsku energiju (EURATOM) kojima se želi: koordinirati nacionalne nuklearne istraživačke programe u miroljubive svrhe osigurati znanje, infrastrukturu i financiranje atomske energije omogućiti dovoljnu i sigurnu opskrbu atomskom energijom.

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) smješten u Mađarskoj neovisno je tijelo EU-a kojim se okupljanjem najboljih znanstvenih, poslovnih i obrazovnih resursa želi poduprijeti europska sposobnost razvijanja novih tehnologija.