You are here:

EU:n virastot ja erilliselimet

EU:n virastot ja erilliselimet toimivat EU:n varsinaisista toimielimistä erillään. Kukin niistä on itsenäinen oikeushenkilö, joka on EU-lainsäädännöllä perustettu hoitamaan tiettyjä tehtäviä.

EU:lla on yli 40 virastoa ja erilliselintä, jotka voidaan jakaa viiteen ryhmään:

EU:n hajautetut virastot

Jäsenmaihin hajautetut EU:n virastot hoitavat teknisiä, tieteellisiä tai hallinnollisia tehtäviä, jotka tukevat EU:n toimielimiä eri alojen politiikan täytäntöönpanossa. Ne toimivat myös EU:n ja eri maiden kansallisten viranomaisten yhteistyön tukena, sillä niissä on teknisiä ja erityisasiantuntijoita sekä EU-elimistä että kansallisista elimistä. Hajautettujen virastojen toimiaikaa ei ole määritelty. Niitä sijaitsee valtaosassa EU:n jäsenmaista.

Yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvät virastot

Virastoja on myös perustettu hoitamaan tiettyjä teknisiä, tieteellisiä tai hallinnointitehtäviä, jotka kuuluvat yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alaan.

Euratom-sopimukseen perustuvat virastot ja laitokset

Euratom-sopimukseen perustuvien elinten tehtävänä on edistää seuraavia Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimuksen tavoitteita: ydinenergian rauhanomaiseen käyttöön liittyvien kansallisten tutkimusohjelmien koordinointi ydinenergiaosaamisen, -infrastruktuurin ja -rahoituksen jakaminen ydinenergiatuotannon riittävyyden ja turvallisuuden varmistaminen.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on itsenäinen EU-elin, jonka tehtävänä on koota tieteen, liiketoiminnan ja koulutuksen huippuosaamista ja edistää näin EU:n valmiuksia kehittää uutta teknologiaa. Instituutti sijaitsee Unkarissa.