You are here:

ELi ametid

ELi ametid on ELi institutsioonidest erinevad asutused – nad on eraldiseisvad juriidilised isikud, mis on asutatud konkreetsete ülesannete täitmiseks ELi õiguse kohaselt.

Ameteid on kokku üle 40 ning neid saab jaotada 5 rühma:

Detsentraliseeritud ametid

Detsentraliseeritud asutused täidavad tehnilisi, teadusalaseid või haldusülesandeid, millega nad aitavad ELi institutsioonidel kujundada ja rakendada poliitikat. Nad toetavad ka koostööd ELi ja liikmesriikide valitsuste vahel, koondades ELi institutsioonide ja liikmesriikide asutuste tehnilisi ja erialaseid teadmisi. Detsentraliseeritud asutused on loodud määramata ajaks ning nad asuvad üle kogu ELi.

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika ametid

Ametid on loodud väga konkreetsete tehniliste, teaduslike ja haldusülesannete täitmiseks Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames.

Euratomi agentuurid ja asutused

Nad on loodud selleks, et aidata kaasa Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingus (EURATOM) sätestatud eesmärkide saavutamisele: koordineerida liikmesriikide uurimisprogramme tuumaenergia rahuotstarbeliseks kasutamiseks jagada teadmisi, luua infrastruktuur ja tagada rahastamine tuumaenergia valdkonnas tagada tuumaenergiavarude piisavus ja ohutus.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) – asukohaga Ungaris– on sõltumatu ELi asutus, mis edendab Euroopa suutlikkust luua uusi tehnoloogiaid, koondades selleks parimaid teadus-, ettevõtlus- ja haridusalaseid ressursse.