You are here:

Агенции и други органи на ЕС

Агенциите на ЕС са отделени от институциите на Съюза — те са самостоятелни юридически лица, създадени да изпълняват определени задачи съгласно правото на ЕС.

Съществуват над 40 агенции, разделени в 5 групи:

Децентрализирани агенции

Децентрализираните агенции изпълняват технически, научни или управленски задачи и по този начин помагат на институциите на ЕС да изготвят и прилагат политики. Агенциите също така подкрепят сътрудничеството между Съюза и националните правителства, като обединяват технически и експертни познания от институциите на ЕС и националните органи. Децентрализираните агенции се създават за неопределен период от време и са разположени в различни страни от ЕС.

Агенции за обща политика за сигурност и отбрана

Агенциите са създадени, за да изпълняват тясно специализирани технически, научни и управленски дейности, свързани с общата политика на ЕС за сигурност и отбрана

Агенции и структури (EURATOM)

Тези агенции са създадени в подкрепа на целите на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), които са: координация на националните програми за ядрени изследвания за мирни цели; предоставяне на знания, изграждане на инфраструктура и осигуряване на финансиране за ядрената енергетика; гарантиране на достатъчни и сигурни доставки на ядрена енергия.

Европейски институт за иновации и технологии

Европейският институт за иновации и технологии (EIT), намиращ се в Унгария, е независим орган на ЕС, който има за цел насърчаване на разработването на нови технологии чрез обединяване на най-добрите научни, бизнес и образователни ресурси в Европа.