Διαδρομή πλοήγησης

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (ΕΟΕ), που εδρεύει στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε το 2007. Άρχισε να λειτουργεί το 2009, για την υλοποίηση τμημάτων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα & Καινοτομία (ΠΠ7). Το 2013 οι αρμοδιότητές του διευρύνθηκαν με τη συμπερίληψη της διαχείρισης του μεγαλύτερου μέρους του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» English, που αποτελεί το μεγαλύτερο έως σήμερα πρόγραμμα - πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και καινοτομία (2014 – 2020).

Ο ΕΟΕ λογοδοτεί στις ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

  • Έρευνα και Καινοτομία English
  • Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ English (en)
  • Εκπαίδευση και Πολιτισμός English (en)

- και, από την 1η Ιανουαρίου 2014, στις Γενικές Διευθύνσεις:

Διαχειρίζεται επιστημονικά σχέδια που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ακόλουθων ενοτήτων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»:

Επιστημονική αριστεία

Βιομηχανική υπεροχή

  • Διαστημική έρευνα English

Κοινωνικές προκλήσεις

  • Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων, και βιοοικονομία English
  • Πολυδεκτικές, καινοτόμες και σκεπτόμενες κοινωνίες English
  • Ασφαλείς κοινωνίες

Οριζόντια θέματα

  • Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής English
  • Επιστήμη στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία English

Παράλληλα με τη διαχείριση προγραμμάτων, ο ΕΟΕ παρέχει διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη σε άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαχειρίζονται το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και το ΠΠ7.

Διευθυντής
Gilbert Gascard

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Research Executive Agency
COVE
B-1049 Brussels

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;