Навигационна пътека

Изпълнителна агенция за научни изследвания

Намиращата се в Брюксел Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) е създадена през 2007 г. Тя започна работа през 2009 г., изпълнявайки части от 7-мата рамкова програма за научни изследвания и иновации (РП7). През 2013 г. към нейните компетенции бе добавено управлението на Хоризонт 2020 English, най-голямата до този момент рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации (2014 — 2020 г.).

REA се отчита пред следните генералните дирекции на Комисията:

  • Научни изследвания и иновации English
  • Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП English (en)
  • Образование и култура English (en)

и от 1 януари 2014 г. на генералните дирекции:

Агенцията управлява научни проекти, финансирани по линия на следните раздели на „Хоризонт 2020“:

Високи постижения в научната област

Водещи позиции в промишлеността

  • Космически научни изследвания English

Обществени предизвикателства

  • Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, изследвания в областта на морската среда, корабоплаването и вътрешните води и биоикономика English
  • Новаторски, приобщаващи и мислещи общества English
  • Сигурни общества

Междусекторни теми

  • Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието English
  • Науката със и за обществото English

Освен че самата тя управлява програми, REA оказва административна и логистична подкрепа на другите отдели на Комисията, управляващи „Хоризонт 2020“ и РП7.

Директор
Gilbert Gascard

Пощенски адрес:
Research Executive Agency
COVE
B-1049 Brussels

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?