You are here:

Изпълнителна агенция за научни изследвания

Намиращата се в Брюксел Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) е създадена през 2007 г. Тя започна работа през 2009 г., изпълнявайки части от 7-мата рамкова програма за научни изследвания и иновации (РП7). През 2013 г. към нейните компетенции бе добавено управлението на Хоризонт 2020 Избор на превод за предходната връзка English (en) , най-голямата до този момент рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации (2014 — 2020 г.).

REA се отчита пред следните генералните дирекции на Комисията:

и от 1 януари 2014 г. на генералните дирекции:

Агенцията управлява научни проекти, финансирани по линия на следните раздели на „Хоризонт 2020“:

Високи постижения в научната област

Водещи позиции в промишлеността

Обществени предизвикателства

  • Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, изследвания в областта на морската среда, корабоплаването и вътрешните води и биоикономика Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Новаторски, приобщаващи и мислещи общества Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Сигурни общества

Междусекторни теми

  • Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Науката със и за обществото Избор на превод за предходната връзка English (en)

Освен че самата тя управлява програми, REA оказва административна и логистична подкрепа на другите отдели на Комисията, управляващи „Хоризонт 2020“ и РП7.

Директор
Gilbert Gascard

Изпълнителна агенция за научни изследвания

Координати за връзка

Адрес

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Връзки