Navigacijska pot

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta

Evropski raziskovalni svet (ERC) je del 7. okvirnega raziskovalnega programa EU. Evropska komisija ga je ustanovila februarja 2007 na podlagi programa IDEAS iz 7. okvirnega programa, da bi podprla pionirske raziskave, ki jih predlagajo znanstveniki. Proračun za obdobje 2007–2013 znaša 7,5 milijarde EUR.

Osnovni namen Evropskega raziskovalnega sveta je spodbuditi znanstveno odličnost v Evropi. Podpira namreč najboljše in resnično ustvarjalne znanstvenike, učenjake in inženirje, ki lahko oddajo predlog za katerokoli področje raziskav.

Evropski raziskovalni svet sestavljata znanstveni svet, ki je neodvisen, in izvajalska agencija, ki dela v imenu Evropske komisije. Znanstveni svet določi znanstveno strategijo in program dela. Izvajalska agencija vodi finančne dejavnosti Evropskega raziskovalnega sveta v pravnem okviru 7. okvirnega programa in skrbi za izvedbo strategije in programa dela.

Izvajalska agencija je bila uradno ustanovljena decembra 2007, popolnoma samostojno pa posluje od 15. julija 2009.

Evropski raziskovalni svet svoje delo utemeljuje na preglednosti, avtonomnosti in poštenosti, za kar jamči Evropska komisija, ki ji je tudi odgovoren. Evropska komisija nosi tudi končno odgovornost za izvajanje 7. okvirnega programa in za izvrševanje njegovega proračuna.

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta opravlja naslednje naloge:

  • uresničitev letnega delovnega programa, ki ga določi znanstveni svet Evropskega raziskovalnega sveta in sprejme Komisija;
  • izvedba pozivov za zbiranje predlogov v skladu z delovnim programom;
  • obveščanje in pomoč kandidatom;
  • priprava zunanjega ekspertnega ocenjevanja predlogov;
  • priprava in vodenje sporazumov o nepovratnih sredstvih v skladu s finančnimi predpisi EU;
  • pomoč znanstvenemu svetu Evropskega raziskovalnega sveta.

Direktor: Pablo Amor

Naslov:
Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta
COV2 24/164
BE-1049 Brussels

E–naslov: erc-info@ec.europa.eu

(Mediji: rtd-erc-press@ec.europa.eu)

Spletni naslov: http://erc.europa.eu

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?