You are here:

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum

Európsku radu pre výskum (ERV) zastrešuje 7. rámcový program pre výskum (7RP). Založila ju Európska komisia s cieľom podporiť výskum na hraniciach súčasného poznania iniciovaný výskumnými pracovníkmi a svoju činnosť začala vo februári 2007 v rámci osobitného programu „Myšlienky“, ktorý je súčasťou 7RP s celkovým rozpočtom 7,5 miliardy eur (2007 – 2013).

Jej hlavným cieľom je stimulovať rozvoj vedeckého výskumu na najvyššej úrovni v Európe prostredníctvom podpory a motivácie tých najlepších a najtvorivejších vedcov, študentov a inžinierov, ktorí môžu predkladať svoje návrhy v ľubovoľnej oblasti výskumu.

ERV pozostáva z nezávislej vedeckej rady a výkonnej agentúry, ktorá zastupuje Európsku komisiu. Vedecká rada ERV definuje stratégiu a metódy vedeckého výskumu a výkonná agentúra ERV ich zavádza a uplatňuje pri správe a vykonávaní činností Európskej rady pre výskum súvisiacich s financovaním výskumu v právnom kontexte 7RP.

Výkonná agentúra ERV bola formálne založená v decembri 2007 a 15. júla 2009 získala administratívnu autonómiu.

Európska komisia, ktorej sa ERV zodpovedá, vystupuje ako garant nezávislosti a integrity jej činností. Európska komisia rovnako preberá aj konečnú zodpovednosť za realizáciu 7RP a rozpočet programu.

Výkonná agentúra ERV má na starosti tieto úlohy:

  • vykonávať ročný pracovný program definovaný vedeckou radou ERV a schválený Komisiou
  • uverejňovať výzvy na predkladanie návrhov v súlade s pracovným programom
  • poskytovať informácie a podporu žiadateľom
  • organizovať preskúmania a hodnotenia odborných prác odborníkmi z daného odboru
  • uzatvárať a spravovať grantové dohody v súlade s finančnými nariadeniami EÚ
  • poskytovať podporu vedeckej rade ERV

 

Riaditeľ: Pablo Amor

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum

Kontaktné údaje

Adresa

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax
+32 2 292 19 75
Odkazy