You are here:

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju je začela delovati 1. januarja 2006.

Skrbi za izvajanje številnih dejavnosti iz več kot 15 programov in akcij Evropske unije na področju izobraževanja in usposabljanja, dejavnega državljanstva, mladine, avdiovizualnih vsebin in kulture.

Združitev programov pod okriljem ene ustanove omogoča lažjo koordinacijo in boljše storitve za sodelujoče v programih.

Agencija je samostojna pravna oseba, vendar poroča trem generalnim direktoratom Evropske komisije, in sicer GD za izobraževanje in kulturo , GD za komuniciranje in GD za razvojno sodelovanje Seznam prevodov predhodne povezave English (en) , ki so pristojni za načrtovanje, ocenjevanje in pripravo politik.

Agencija je prevzela večji del upravljanja programov, tudi pripravo razpisov, izbiro projektov in sklepanje dogovorov o projektih, finančno poslovodenje, spremljanje projektov (vmesna poročila, končna poročila); obveščanje upravičencev in nadzor.

Vsi programski sklopi, s katerimi se ukvarja Agencija, so centralizirani in podpirajo tehnične projekte, ne zajemajo pa političnega odločanja.

Mr Brian HOLMES
Začasni direktor

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Kontaktni podatki

Naslov

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11