You are here:

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) so sídlom v Bruseli začala svoju činnosť 1. januára 2006.

Jej poslaním je zastrešovať vykonávanie opatrení a činností viac ako pätnástich programov a akcií financovaných Spoločenstvom v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, aktívneho občianstva, mládeže, v audiovizuálnej oblasti a v kultúre.

Jednotná správa týchto programov umožnila koordináciu ich riadenia a poskytovanie komplexných služieb cieľovým skupinám programu.

Agentúra má vlastnú právnu subjektivitu. Za svoju činnosť sa zodpovedá trom generálnym riaditeľstvám Európskej komisie: pre vzdelávanie a kultúru (EAC) , pre informačnú spoločnosť a médiá (COMM) a Úradu pre spoluprácu EuropeAid Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , ktoré si naďalej ponechali zodpovednosť za plánovanie, hodnotenie a tvorbu politík.

Agentúra má na starosti väčšinu riadiacich stránok programov vrátane prípravy výziev na predkladanie návrhov, výberu projektov a podpisovania projektových zmlúv, finančného riadenia, monitorovania projektov (predbežných správ a záverečných správ). Takisto zodpovedá za komunikáciu s cieľovými skupinami a kontroly priamo na mieste.

Všetky programové vetvy riadené agentúrou sú centralizované a podporujú odborné projekty, v rámci ktorých nie je potrebné prijímať politické rozhodnutia.

Mr Brian HOLMES
Dočasný riaditeľ

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru

Kontaktné údaje

Adresa

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11