You are here:

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA), įsteigta Briuselyje, veikia nuo 2006 m. sausio 1 d.

Jos užduotis – įgyvendinti įvairias daugiau kaip 15 Bendrijos finansuojamų programų dalis ir priemones, susijusias su švietimu ir mokymu, aktyvia pilietine veikla, jaunimu, garsu ir vaizdu bei kultūra.

Paskyrus už šias programas vieną atsakingą instituciją galima koordinuoti jų valdymą, o asmenims, kuriems tos programos skirtos, teikti visavertes paslaugas.

Nors vykdomoji agentūra turi savo juridinį statusą, ji yra atskaitinga trims Europos Komisijos generaliniams direktoratams – Švietimo ir kultūros (EAC) , Komunikacijos (COMM) ir bendradarbiavimo tarnybai „EuropeAid“ Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) , kurie rengia ir vertina programas bei formuoja politiką.

Vykdomoji įstaiga tvarko daugumą programos valdymo reikalų – rengia kvietimus teikti paraiškas, atrenka projektus ir pasirašo projektų, finansinio valdymo ir projektų stebėjimo (tarpinės, galutinės ataskaitos) sutartis, palaiko ryšius su programų naudos gavėjais, atlieka patikrinimus vietoje ir kt.

Visos programų dalys, kurios priklauso vykdomosios įstaigos kompetencijos sričiai, yra centralizuoti ir paramos techniniai projektai, dėl kurių nereikia daryti politinių sprendimų.

Mr Brian HOLMES
Laikinasis direktorius

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
Nuorodos