Διαδρομή πλοήγησης

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA), ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες, λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Ο ρόλος του συνίσταται στην υλοποίηση ορισμένων πτυχών των 15 και πλέον κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, της νεολαίας, των οπτικοακουστικών μέσων και του πολιτισμού.

Χάρη στην υπαγωγή των προγραμμάτων αυτών σε μια ενιαία δομή, επιτυγχάνεται ο συντονισμός της διαχείρισής τους και παρέχονται πλήρεις υπηρεσίες στους δικαιούχους των προγραμμάτων.

Αν και ο οργανισμός έχει τη δική του νομική υπόσταση, υπάγεται σε τρεις γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Εκπαίδευση και Πολιτισμός (EAC) DeutschEnglishfrançais, Επικοινωνία (COMM) DeutschEnglishfrançais και Υπηρεσία Συνεργασίας EuropeAid, οι οποίες παραμένουν υπεύθυνες για τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση, καθώς και τη χάραξη των πολιτικών.

Ο οργανισμός είναι επιφορτισμένος με τις περισσότερες διαχειριστικές πτυχές των προγραμμάτων, όπως η κατάρτιση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, η επιλογή των έργων και η υπογραφή των σχετικών συμφωνιών, η δημοσιονομική διαχείριση, η παρακολούθηση των έργων (ενδιάμεσες εκθέσεις, τελικές εκθέσεις)• η επικοινωνία με τους δικαιούχους• και, τέλος, οι επιτόπου έλεγχοι.

Οι διάφορες πτυχές των προγραμμάτων, τις οποίες διαχειρίζεται ο οργανισμός, είναι συγκεντρωμένες σε κεντρικό επίπεδο και στηρίζουν τεχνικά έργα που δεν απαιτούν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

Mr Brian HOLMES
Προσωρινός Διευθυντής

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
BOUR
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Bruxelles

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;