You are here:

Fusion for Energy (F4E)

Informacje ogólne

 • Zadania: zarządzanie wkładem UE w projekt ITER i współpraca z Japonią przy projektach badawczych w dziedzinie syntezy jądrowej
 • Dyrektor: Pietro Barabaschi (p.o.)
 • Rok ustanowienia: 2007
 • Liczba pracowników: 390
 • Siedziba: Barcelona (Hiszpania)
 • Strona internetowa:  Fusion for Energy Wybierz wersję językową tego linka     English (en)

Zakres działalności

Jest to unijna organizacja, która zarządza wkładem UE w projekt ITER Wybierz wersję językową tego linka     English (en) , którego celem jest wykazanie, że energia termojądrowa jest realnym źródłem energii alternatywnej. 

Jednym z głównych zadań tego przedsięwzięcia jest współpraca z przemysłem, małymi i średnimi przedsiębiorstwami i organizacjami naukowymi przy:

 • tworzeniu wielu składników technologii
 • zapewnianiu usług z zakresu inżynierii i konserwacji oraz usług pomocniczych dla projektu ITER. 

ITER Wybierz wersję językową tego linka     English (en) prowadzi badania naukowe w dziedzinie syntezy termojądrowej – procesu, który napędza słońce i gwiazdy. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego, niewyczerpalnego i przyjaznego dla środowiska źródła energii. UE pokrywa prawie połowę kosztów budowy, natomiast pozostała część jest podzielona równo między pozostałych sześciu uczestników projektu:

 • Chiny
 • Japonię
 • Indie
 • Republikę Korei
 • Federację Rosyjską
 • USA.

Projekt realizowany jest we Francji

„Fusion for Energy” wspiera inicjatywy badawcze w dziedzinie fuzji termojądrowej za pośrednictwem umowy dotyczącej działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji Wybierz wersję językową tego linka     English (en) , podpisanej z Japonią. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie budowy reaktorów syntezy jądrowej do celów demonstracyjnych ( DEMO Wybierz wersję językową tego linka     English (en) ). 

Struktura

W skład organizacji wchodzą następujące podmioty:

 • Euratom – reprezentowany przez Komisję Europejską
 • kraje należące do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
 • kraje spoza UE, które podpisały z Euratomem umowy dotyczące syntezy jądrowej.

Obecni członkowie to:

 • państwa UE 
 • Euratom
 • Szwajcaria. 

W radzie zarządzającej Wybierz wersję językową tego linka     English (en) „Fusion for Energy”, która jest najważniejszym organem zarządzającym przedsięwzięciem, zasiadają wszyscy członkowie.

Więcej informacji na temat struktury wspólnego przedsięwzięcia „Fusion for Energy” Wybierz wersję językową tego linka     English (en)

Metody działania

Celem projektu jest zapewnienie pomocy przemysłowi, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz organizacjom badawczym z siedzibą w UE, Szwajcarii lub w innych krajach w zaangażowaniu się w badania związane z energią termojądrową. Projekt oferuje dwa rodzaje umów: 

 • granty Wybierz wersję językową tego linka     English (en) – bezpośrednie wsparcie finansowe na badania naukowe wspierające realizację celów „Fusion for Energy”
 • zamówienia publiczne Wybierz wersję językową tego linka     English (en) – umowy handlowe na dostawy usług, towarów lub robót na rzecz „Fusion for Energy”. Są one przyznawane w ramach jednej z poniższych procedur udzielania zamówień publicznych: procedury otwartej, procedury ograniczonej, procedury negocjacyjnej lub dialogu konkurencyjnego

Obydwa te mechanizmy są zgodne z unijnymi zasadami udzielania zamówień publicznych. Te zasady to:

 • przejrzystość
 • proporcjonalność
 • równe traktowanie
 • obowiązek niedyskryminacji.

Korzyści

 • Obywatelom UE – dzięki powszechniejszemu dostępowi do zrównoważonego koszyka energetycznego
 • Europejskiemu przemysłowi, małym i średnim przedsiębiorstwom i instytucjom zajmującym się badaniami naukowymi i rozwojem – dzięki dużemu udziałowi w przyszłym rynku syntezy jądrowej na konkurencyjnych zasadach
 • Konkurencyjności Europy – dzięki stymulowaniu innowacji, wzrostu gospodarczego, rozpowszechniania wiedzy i tworzenia miejsc pracy
 • Europejskiej unii energetycznej i jej wpływom na arenie międzynarodowej.
„Fusion for Energy”

Kontakt

Adres

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Faks
+34 93 320 18 51
Linki
Sieci społecznościowe