You are here:

Ядрен синтез за енергия (F4E)

Накратко

 • Роля: управление на участието на ЕС в ITER и сътрудничество с Япония по научноизследователски проекти в областта на термоядрения синтез
 • Директор: Pietro Barabaschi (изпълняващ длъжността)
 • Създадено: 2007 г.
 • Брой служители: 390
 • Местоположение: Барселона (Испания)
 • Уебсайт: Ядрен синтез за енергия Избор на превод за предходната връзка     English (en)

Какво прави съвместното предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ (F4E)?

F4E е организацията на ЕС, която управлява участието на Съюза в проекта ITER Избор на превод за предходната връзка     English (en) , целящ да демонстрира научната и технологичната осъществимост на енергията от ядрен синтез. 

Една от основните задачи на F4E е да си сътрудничи с промишлеността, малките и средните предприятия и научноизследователските организации с цел разработване и предоставяне на:

 • редица технологични компоненти;
 • инженерни услуги и услуги по поддръжка и подпомагане за ITER. 

ITER Избор на превод за предходната връзка     English (en) е създаден за изследване на ядрения синтез — процеса, захранващ слънцето и звездите. Целта е да се разработи безопасен, неограничен и екологосъобразен източник на енергия. ЕС поема почти половината от разходите за строителство, а другата половина се разпределя поравно между останалите 6 участници:

 • Китай
 • Япония
 • Индия
 • Република Корея
 • Руската федерация
 • САЩ.

Проектът е базиран във Франция

F4E подпомага научноизследователски инициативи в областта на ядрения синтез чрез Споразумението за по-широк подход Избор на превод за предходната връзка     English (en) , подписано с Япония. Неговата функция е да се подготви строителството на демонстрационни реактори за ядрен синтез ( DEMO Избор на превод за предходната връзка     English (en) ). 

Структура

Във F4E участват следните „акционери“:

 • Евратом, представлявана от Европейската комисия;
 • държавите, принадлежащи към Евратом;
 • държави извън ЕС, имащи споразумения с Евратом за термоядрен синтез.

Понастоящем във F4E членуват:

 • държавите от ЕС; 
 • Евратом;
 • Швейцария. 

Всеки от членовете участва в Управителния съвет Избор на превод за предходната връзка     English (en) , основния надзорен орган на F4E.

Повече за структурата на предприятието „Термоядрен синтез за енергия“ Избор на превод за предходната връзка     English (en)

Какво прави съвместното предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ (F4E)?

F4E насърчава участието на промишлеността, малките и средните предприятия и научноизследователските организации чрез 2 договорни механизма: 

 • Безвъзмездни средства Избор на превод за предходната връзка     English (en) — финансово участие в научни изследвания в подкрепа на задачите на F4E;
 • Договори за обществени поръчки Избор на превод за предходната връзка     English (en) — търговски договори за предоставяне на услуги, стоки или строителни работи за F4E. Договорите се възлагат по една от тръжните процедури на ЕС: открита процедура, ограничена процедура, процедура на преговори или състезателен диалог

И двата договорни механизма спазват принципите за обществени поръчки на ЕС:

 • прозрачност
 • пропорционалност
 • равно третиране
 • недискриминация.

Кой има полза от работата на съвместното предприятие?

 • Обществеността в ЕС — чрез по-богат устойчив енергиен микс;
 • Промишлеността, малките и средните предприятия и научноизследователските организации в Европа — благодарение на активна конкуренция на бъдещия пазар за енергия от ядрен синтез;
 • Европейската конкурентоспособност — благодарение на стимулите за иновациите, растежа, знанията и заетостта;
 • Европейският енергиен съюз и неговото международно влияние.
Съвместно предприятие „Fusion for Energy“

Координати за връзка

Адрес

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Тел
+34 93 320 18 00
Факс
+34 93 320 18 51
Връзки
социални мрежи