You are here:

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

Pārskats

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) palīdz uzņēmumiem, izglītības un pētniecības iestādēm sadarboties, lai radītu inovācijai un uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi Eiropā.

Ko šī iestāde dara?

EIT nostiprina Eiropas inovācijas spējas un tās spēju sacensties ar ārzemju konkurentiem un līdz ar to rada darbvietas un nodrošina labklājību.

Tas tuvina trīs galvenos inovācijas faktorus — uzņēmumus, izglītību un pētniecību —, lai veidotu dinamiskas starptautiskas partnerības, sauktas par zināšanu un inovāciju kopienām Izvēlieties saites tulkojumu   English (en) (ZIK). Šīs kopienas:

  • izstrādā inovatīvus produktus un pakalpojumus;
  • dibina jaunus uzņēmumus;
  • sagatavo jauno uzņēmēju paaudzi.

Šajās partnerībās cieši sadarbojas vadoši uzņēmumi, augstskolas un pētniecības centri un rod iedarbīgākus un inovatīvākus risinājumus Eiropai.

Struktūra

Institūta galvenais pārvaldības orgāns ir valde Izvēlieties saites tulkojumu   English (en) , kuras sastāvā ir 15 prominenti eksperti Izvēlieties saites tulkojumu   English (en) , kas pārstāv izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības nozari, kā arī novērotājs no Eiropas Komisijas.

Valde atbild par stratēģisko vadību un operatīvā darba vispārējo vadību. Šo darbu direktora vadībā veic EIT galvenajā mītnē Izvēlieties saites tulkojumu   English (en) .

Tā atbild un neatkarīgi lemj arī par zināšanu un inovāciju kopienu atlasi, novērtēšanu un atbalstīšanu.

Kā šī iestāde strādā?

EIT darbu laikā no 2014. gada līdz 2020. gadam nosaka stratēģiska inovācijas programmapdf un regula. EIT darba galvenie elementi ir šādi:

EIT ir arī centrāla loma pašreizējā ES pētniecības finansējuma programmā — “Apvārsnis 2020” —, īpaši saistībā risinājumiem sociālo izaicinājumu pārvarēšanai.

Kas ir ieguvēji?

EIT sadarbojas ar visdažādākajiem inovācijā ieinteresētām personām, jo īpaši:

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts

Kontaktinformācija

Adrese

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Ta-lr
+36 14 819 300
Saites