You are here:

Европейски институт за иновации и технологии

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) подкрепя технологичните иновации в целия ЕС – в областта на научните изследвания, образованието и бизнеса. Неговата цел е да насърчава устойчивия икономически растеж и да допринася за повишаване на конкурентоспособността на Европа.

Дейности на EIT

 1. Общностите на знанието и иновациите:
  • са интегрирани структури, които свързват секторите на висшето образование, научните изследвания и бизнеса;
  • са съсредоточени върху приоритетни теми от голямо значение за обществото;
  • събират специалисти от различни области да работят в екип на 17 места („ центрове за съвместно ползване “) в цяла Европа;
  • изпълняват специфични проекти, образователни програми, схеми за финансиране и др.

  Съществуващите в момента (2011 г.) общности са – Изменение на климата и смекчаване на последиците от него (Climate-KIC), Устойчива енергия (KIC InnoEnergy) и Информационни и комуникационни технологии (EIT ICT Labs).

 2. Предприемачество

  EIT има за цел да създава подходящи условия за процъфтяването на предприемаческа култура чрез:

  • насърчаване на културна промяна в начина, по който са възприемани предприемачеството и поемането на риск;
  • подкрепа на предприемачеството чрез дейности като кръгли маси и конкурс за предприемачи.

Образование

EIT разработва магистърски и докторски програми с трите общности на знанието и иновациите и техните партньори. Целта е да се създаде знак на EIT за високи постижения в европейските висши учебни заведения, който ще отличава курсовете с участието на EIT като водещи при предоставянето на висококачествени и новаторски резултати.
 

Европейският институт за иновации и технологии

Координати за връзка

Адрес

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Тел
+36 14 819 300
Връзки